نام  (الزامی است - 3 الی  11 کاراکتر)
نام خانوادگی  (الزامی است - 3 الی 11 کاراکتر)
نام پدر
شماره ملی  (الزامی است- کد ملی 10 رقمی است)
ایمیل  (الزامی است)
سن
تلفن همراه  (الزامی است مثال: 09123456789)
تلفن منزل  (الزامی است مثال: 02166939212)
آدرس
پیام سیستم